Disclaimer

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op "Bob Stijl kappers" (alle pagina's vallend binnen het domein www.Bobstijlkappers.nl) berusten bij Bob Stijl Kappers. Alle rechten van clubnamen en -logo's berusten bij de respectievelijke eigenaars.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bob Stijl Kappers informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar "Bob Stijl Kappers" mag wel. Het liefst met de URL http://www.bobstijl.nl/.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u Bob Stijl Kappers een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Bob Stijl Kappers en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bodoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Bob Stijl Kappers aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat Bob Stijl Kappers zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Bob Stijl Kappers niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Bob Stijl Kappers beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Bob Stijl Kappers kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Online communicatie
Berichten die u stuurt aan Bob Stijl Kappers per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Bob Stijl Kappers adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Bob Stijl Kappers. Indien u er voor kiest om berichten aan Elcastillo per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Bob Stijl Kappers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Bob Stijl Kappers geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Bob Stijl Kappers wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Bob Stijl Kappers.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Bob Stijl Kappers behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Bob Stijl - Cookies

Bob Stijl maakt gebruik van cookies
Zonder cookies is Bob Stijl in deze vorm niet mogelijk. We gebruiken echter enkel functionele en analytische cookies die geen persoonsgegevens bevatten en niet tot een individu te herleiden zijn. Indien je deze website bezoekt worden er dus altijd cookies opgeslagen.


Wil je deze website toch bezoeken maar geen cookies? Dan dien je de cookies zelf handmatig te verwijderen.
Klik op 'Meer info over cookies' om te ontdekken hoe je onze cookies handmatig kunt verwijderen.